Všeobecné podmínky

Provozovatelem programu CHEF Klubu je společnost ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 26, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 2738 (dále jen „Provozovatel“).

Program CHEF Klub

Věrnostní program CHEF Klub je programem určeným zákazníkům nakupujícím v provozovnách Provozovatele služby nebo zboží. Jeho cílem je odměnit zákazníky, kterých se tento program týká, poskytnutím možnosti získat slevy při nákupech a poskytováním informací o produktech a službách Provozovatele. Tyto Všeobecné podmínky programu CHEF Klub (dále jen „Všeobecné podmínky“) jsou základem činnosti programu CHEF Klub a určují práva a povinnosti člena programu CHEF Klub (dále jen „Člen Klubu“). Členství v programu se osvědčuje Kartou Klubu. Všeobecné podmínky jsou platné od 1.8.2012, závazné pro Provozovatele ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/, pro stávajícího Člena Klubu od okamžiku, kdy se zněním těchto Podmínek vyslovil svůj souhlas (za souhlas se považuje i užívání Karty Klubu po zveřejnění těchto Podmínek), a pro nového Člena Klubu jsou závazné od okamžiku, kdy s nimi vyslovil svůj souhlas, tj. ode dne registrace do Klubu.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 CHEF Klub je program, v jehož rámci Člen Klubu shromažďuje body “CHEFíky“získané za nákup služeb a zboží v Provozovatelem určených střediscích provozoven:

Hotel ADRIA Praha, Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1 (ve střediscích TRITON Restaurant, LOBBY Bar s letní zahrádkou, CIGAR Room)

Restaurace U Pinkasů, Jungmannovo náměstí 15, 110 00 Praha 1 (ve střediscích v přízemí Vavřincova kuchyně a pivnice Dolní sněmovna, v prvním patře pivní bar a restaurace Horní sněmovna a staročeská restaurace DOMA, v pivní Zadní zahrádce a v suterénu Pinkasův sklep s ledárnou)

Hotel Zlatá Hvězda, Masarykovo náměstí 107, 379 01 Třeboň (ve střediscích restaurace Zdejší kuchyně, Bufet na rynku, Wellness Centrum)

1.2 Člen Klubu se programu účastní osobně, jeho členství je nepřenosné.
1.3 Člen Klubu má nárok pouze na jedno členství, jednu Kartu Klubu a jeden členský účet v rámci CHEF Klubu.
1.4 Body a práva vyplývající z účasti v CHEF Klubu nelze převést na jinou osobu. Body “CHEFíky“ nelze převádět mezi účty Členů Klubu a nelze s nimi jinak nakládat, než je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách.
1.5 Slevu podle čl. 3 bod 3.4 ani Body “CHEFíky“ nelze vyměnit za peněžní hotovost.
1.6 Právo používat účet Člena Klubu a nárok na výměnu bodů “CHEFíků“ za vouchery na odměny a slevy má pouze Člen Klubu.
1.7 Členství v CHEF Klubu může být spojeno s právem účastnit se promo akcí adresovaných Členovi Klubu, týkajících se vybraných akcí pořádaných Provozovatelem. Tyto akce mohou být dle uvážení Provozovatele pořádány pro více hostů najednou nebo se může jednat o akce s individuální účastí.

2. Členství v CHEF Klubu

2.1 Členem CHEF Klubu se mohou stát pouze fyzické osoby starší osmnácti let.
2.2 Pro vznik členství v CHEF Klubu je nutno čitelně a pravdivě vyplnit Dotazník, který je dostupný v provozovnách Provozovatele nebo na internetu na stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/
2.3 Spolu s Dotazníkem zákazník obdrží v provozovně i Všeobecné podmínky CHEF Klubu. Aktuální znění Všeobecných podmínek je k dispozici na internetových stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/ a ve všech provozovnách Provozovatele.
2.4 Provozovatel přijme pouze správně, čitelně a úplně vyplněný Dotazník, obsahující souhlas zákazníka s nakládáním s jeho osobními údaji. Neuvedení souhlasu zákazníka s nakládáním s jeho osobními údaji znemožňuje Provozovateli založit a vést pro zákazníka účet Klubu.
2.5 Člen Klubu je povinen neprodleně informovat Provozovatele o každé změně svých osobních údajů uvedených v Dotazníku. V případě, že Člen Klubu tuto svou povinnost nesplní, nenese Provozovatel odpovědnost za případné zpoždění nebo jiné nedostatky v jeho činnosti způsobené neprovedením včasné aktualizace osobních údajů Člena Klubu.
2.6 Osobní údaje Člena Klubu vyplněné v Dotazníku budou zaevidovány v databázi CHEF Klubu ve lhůtě 14 dní od předání vyplněného Dotazníku zaměstnanci Provozovatele nebo od odeslání vyplněného dotazníku elektronicky prostřednictvím webu http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/, pokud to bude pro Provozovatele technicky možné, jinak v nejbližší možné lhůtě.
2.7 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout akceptovat Dotazník v odůvodněných případech, zejména pokud bude Dotazník nedostatečně nebo nečitelně vyplněný, či nepodepsaný nebo se bude jednat o Dotazník osoby, která již je Členem Klubu nebo byla z CHEF Klubu vyloučena.

3. CHEF Karta Klubu

3.1 CHEF Karta Klubu osvědčuje členství jejího držitele v programu CHEF Klub.
3.2 CHEF Kartu Klubu s oprávněním využívat výhod věrnostního programu lze zakoupit v provozovnách Provozovatele za 1 500,- Kč.
3.3 CHEF Kartu lze také získat zdarma při nákupu služeb nebo zboží v provozovně Provozovatele. Člen Klubu CHEF Kartu aktivuje vyplněním Dotazníku přímo v provozovně nebo při své registraci do CHEF Klubu na stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/. Po registraci do Klubu může Člen Klubu využívat CHEF Kartu ke shromažďování bodů tzv. “CHEFíků“ a k výběru odměn – aktuální výběr odměn je dostupný na stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/. Po dosažení stanoveného počtu bodů “CHEFíků“ je za ně možno čerpat odměny podle aktuální nabídky programu CHEF Klub.
3.4 CHEF Karta Klubu umožňuje Členovi Klubu shromažďovat na jeho členském účtu body “CHEFíky“, jež jsou mu přidělovány jako prémie za nákup služeb a zboží určených Provozovatelem v těchto Podmínkách uvedených střediscích Provozovatele.
3.5 CHEF Karta Klubu dále umožňuje Členovi Klubu nakupovat ve střediscích Provozovatele v provozovně Hotel ADRIA Praha, Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1 ve střediscích TRITON Restaurant, LOBBY Bar s letní zahrádkou, CIGAR Room, služby a zboží s 10 % slevou z cen Provozovatele, dálev provozovně Restaurace U Pinkasů, Jungmannovo nám. 15, 110 00 Praha 1 ve střediscích v přízemí Vavřincova kuchyně a pivnice Dolní sněmovna, v prvním patře pivní bar a restaurace Horní sněmovna a staročeská restaurace DOMA, v pivní Zadní zahrádce a v suterénu Pinkasův sklep s ledárnou, služby a zboží s 10 % slevou z cen Provozovatele, dále v provozovně Hotel Zlatá Hvězda, Masarykovo náměstí 107, 379 01 Třeboň ve střediscích restaurace Zdejší kuchyně, Bufet na rynku a Wellness Centrum služby a zboží s 10 % slevou z cen Provozovatele. 3.6 Člen Klubu je povinen Provozovatele neprodleně informovat o odcizení nebo ztrátě CHEF Karty Klubu.
3.7 Pokud Člen Klubu nesplní výše uvedenou informační povinnost, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za neoprávněné užití CHEF Karty ani za neoprávněné uplatnění nároku na slevu nebo odměnu.
3.8 Pouze Člen Klubu je v případech odcizení, ztráty nebo poškození CHEF Karty Klubu oprávněn podat žádost o vydání duplikátu Karty. K získání duplikátu Karty je třeba vyplnit nový Dotazník v provozovně s uvedením informace, že je žádáno o duplikát Karty. Pouze správné vyplnění Dotazníku může Členovi Klubu zaručit, že body za nákupy z původní Karty budou převedeny na novou Kartu.
3.9 CHEF Karta Klubu je vlastnictvím Provozovatele, je zapůjčená Členu Klubu, který není oprávněn ji ani zapůjčit a ani převést na jinou osobu. Provozovatel je oprávněn zabavit Kartu Klubu v případě, že došlo k jejímu použití v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami nebo k pokusu o takové použití.
3.10 CHEF Karta Klubu je platná pouze po dobu trvání členství Člena Klubu v CHEF Klubu.

4. Přidělování bodů “CHEFíků“ na účet Člena Klubu

4.1 Provozovatel se zavazuje přidělovat na účet Člena Klubu body “CHEFíky“ za služby a zboží zakoupené v rámci programu CHEF Klub v určených střediscích provozoven Provozovatele. Body se Členovi Klubu nepřidělují za koupi Dárkových certifikátů a tato transakce se ani neregistruje na účtu Člena Klubu.
4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo určit služby a zboží, jejichž prodej či poskytování spadá do programu CHEF Klub. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo určit počet bodů přidělovaných na účet Člena Klubu v případě zakoupení takové služby nebo zboží.
4.3 Body Provozovatel přiděluje na účet Člena Klubu dle hodnoty jeho nákupu, přičemž za nákup v hodnotě 1 koruna česká je přidělen 1 bod “CHEFík“. Provozovatel bude na účtu Člena Klubu registrovat všechny nákupy Člena Klubu uskutečněné v jednom dnu, pokud splňují tyto Všeobecné podmínky.
4.4 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit poměr přepočítávání bodů “CHEFíků“ uvedený v bodu 4.3 a také měnit zařazení výrobků nebo služeb do programu CHEF Klub dle článku 4.2.
4.5 Pro přidělení bodů je Člen Klubu povinen před využitím služeb nebo uskutečněním nákupu zboží zahrnutých do programu CHEF Klub předložit ve středisku příslušné provozovny zaměstnanci Provozovatele svou CHEF Kartu Klubu.
4.6 Podrobné informace o stavu účtu Člena Klubu budou dostupné na stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/ nebo na vyžádání v provozovnách Provozovatele.

5. Odečítání bodů z účtu Člena Klubu

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na odečtení již přidělených bodů “CHEFíků“ v případě vrácení zboží zakoupeného Členem Klubu. Provozovatel odečte počet bodů stanovených dle bodu 4.3, které odpovídají hodnotě vráceného zboží.
5.2 Jde-li o případ uvedený v bodě 5.1, je Člen Klubu povinen při vrácení zboží předložit CHEF Kartu Klubu zaměstnanci Provozovatele v příslušném středisku provozovny. Provozovatel je oprávněn odečíst již přidělené body “CHEFíky“ z účtu Člena Klubu z důvodu dle bodu 5.1. i bez předložení CHEF Karty Klubu Členem Klubu.
5.3 Platnost bodů “CHEFíků“ shromážděných Členem Klubu na účtu není omezena dobou. Platnost bodů “CHEFíků“ shromážděných Členem Klubu končí dnem zániku členství v Klubu. Body, za které nebyly do dne zániku členství v Klubu objednány vouchery na odměny dle těchto Všeobecných podmínek, dnem zániku členství v Klubu ztrácejí platnost.
5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na odečtení již přidělených bodů “CHEFíků“ v případě, že počet bodů na účtu Člena Klubu přesáhne trojnásobek bodů aktuálně stanovené nejvyšší bodové kategorie pod podmínkou, že Provozovatel Člena Klubu předem písemně vyzve k objednání a výběru odměn a Člen Klubu odměnu neobjedná do 1 měsíce ode dne odeslání výzvy. V takovém případě Provozovatel odečte počet bodů ve výši aktuálně stanovené nejvyšší bodové kategorie z účtu Člena Klubu.

6. Výměna bodů “CHEFíků“ a postup při výběru odměn (voucherů)

6.1 Nárok na výběr odměn vzniká, jakmile Člen Klubu dosáhne stanovené bodové výše. Poté je Člen Klubu oprávněn si vybrat odměnu z aktuálních odměn dané bodové kategorie. Nevyčerpané body na účtu Člena Klubu zůstávají platné. Odměny si lze kdykoliv vybrat a u Provozovatele objednat na stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/ nebo na telefonu +420 221 081 230. Vybranou odměnu obdrží Člen Klubu ve formě Voucheru, jehož platnost od data vystavení je uvedená na stránkách Provozovatele http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/ u každé z aktuálních odměn. Člen Klubu je oprávněn voucher použít na nákup zboží kdykoliv během doby jeho platnosti a na nákup služeb kdykoliv během doby jeho platnosti po předchozí rezervaci potvrzené provozovnou Provozovatele.
6.2 Voucher uplatní Člen Klubu tak, že před uskutečněním nákupu služeb nebo zboží jej při příchodu do provozovny před nákupem odevzdá příslušnému zaměstnanci Provozovatele. Provozovatel si při uplatnění voucheru vyhrazuje možnost ověřit totožnost Člena Klubu předložením jeho CHEF Karty. Pokud nebude totožnost Člena Klubu věrohodně ověřena, může Provozovatel poskytnutí slevy odmítnout. Předložit je nutné originál voucheru, kopie voucherů nebudou akceptovány.
6.3 Voucher si Člen Klubu může vyzvednout osobně v provozovně Provozovatele nebo mu bude zaslán Provozovatelem poštou na jeho adresu uvedenou v Dotazníku ve lhůtě 14 dnů ode dne potvrzení vybrané odměny.
6.4 V případě ztráty voucheru může Člen klubu požádat o vydání jeho duplikátu pouze po dobu jeho platnosti. Po uplynutí platnosti voucheru nelze duplikát vydat. O vydání duplikátu lze požádat na telefonu +420 221 081 230 nebo na některé z provozoven Provozovatele.
6.5 Každý voucher může být použit pouze pro jeden nákup.
6.6 Voucher nelze vyměnit za hotovost.
6.6 Voucher nelze kombinovat s jinou promo akcí nebo slevovou akcí probíhající v provozovnách Provozovatele.
6.7 Pokud je Členovi Klubu poskytnuta jednorázová sleva v jiné výši, může Člen Klubu tuto slevu využít tak, že zaměstnanci Provozovatele předloží voucher na takovou slevu. Slevu uvedenou na Voucheru nelze kombinovat s jinou promo akcí nebo slevovou akcí probíhající v provozovnách Provozovatele ani se slevou uvedenou v bodu 3.4.
6.8 Provozovatel si vyhrazuje právo změny druhu odměn nebo výměny odměny za odměnu obdobného typu odpovídající stejnému počtu bodů “CHEFíků“ nebo odměnu úplně zrušit.
6.9 Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit a kdykoli změnit bodové kategorie a jim přidělené odměny uvedené na stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/
6.10 Žádné nabídky (slevy) určené Členovi Klubu nemohou být sčítány nebo kombinovány, pokud Provozovatel neurčí jinak.

7. Zánik členství v CHEF Klubu

7.1 Provozovatel je oprávněn s okamžitou platností vyloučit Člena Klubu z CHEF Klubu, jestliže: a. Člen Klubu nedodržuje platné Všeobecné podmínky, nebo
b. Člen Klubu uvedl v Dotazníku nepravdivé údaje nebo Dotazník podal nebo vyplnil za jinou osobu, nebo
c. Člen Klubu odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jejichž uvedení v Dotazníku je povinné a jejichž zpracování je nezbytné pro vedení účtu Člena Klubu, nebo nesouhlasí s rozsahem zpracovávání svých osobních údajů.
7.2 Provozovatel je rovněž oprávněn vyloučit Člena Klubu v případě, že na účet Člena Klubu nebyly nejméně po dobu 36 měsíců přiděleny žádné body.
7.3 Smrtí Člena Klubu jeho členství v Klubu zaniká.
7.4 V případech uvedených v bodech 7.1 a 7.3 je Provozovatel oprávněn zrušit všechny body evidované na účtu Člena Klubu a účet uzavřít.
7.5 Člen Klubu je oprávněn kdykoliv zrušit své členství v CHEF Klubu svým písemným podepsaným prohlášením doručeným Provozovateli. Všechny body i nákupy evidované na účtu Člena Klubu budou v takovém případě zrušeny a účet uzavřen.

8. Ukončení činnosti CHEF Klubu

8.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit činnost CHEF Klubu.
8.2 V případě pozastavení nebo ukončení činnosti CHEF Klubu je Provozovatel povinen o pozastavení nebo ukončení činnosti informovat v provozovnách Provozovatele, jakož i na internetové stránce http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/.
8.3 Dojde-li k ukončení činnosti CHEF Klubu, je Člen Klubu, pokud shromáždil příslušný počet bodů, oprávněn objednat výměnu bodů za odpovídající vouchery ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy obdrží od Provozovatele oznámení o ukončení činnosti CHEF Klubu e-mailem na adresu Člena Klubu uvedenou v Dotazníku. Po skončení uvedené lhůty budou všechny body na členských účtech zrušeny a všechny účty uzavřeny.
8.4. Nárok na odměnu ani na voucher není soudně vymahatelný.

9. Změny Všeobecných podmínek

9.1 Provozovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky kdykoliv změnit. Změna Všeobecných podmínek je platná ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/. Užití Karty Klubu Členem Klubu po zveřejnění změny Podmínek se považuje za souhlas s takovou změnou.
9.2 Dojde-li ke změně Všeobecných podmínek dle bodu 9.1, bude jejich nové úplné znění dostupné v provozovnách Provozovatele a na internetové stránce http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Zákazník svým podpisem Dotazníku či vyplněním Dotazníku na internetových stránkách a jeho odesláním webovou aplikací výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával jeho osobní údaje uvedené v Dotazníku jakož i další údaje předané Provozovateli při obchodním styku, a to zejména v souvislosti s jeho účastí v CHEF Klubu. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti CHEF Klubu. Zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat.
10.2 Provozovatel je jako správce povinen zpracovávat zákazníkovy osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel ho těmito Všeobecnými podmínkami informuje a souhlasí s tím, že bude jeho osobní údaje zpracovávat za účelem nabízení služeb nebo zboží a za účelem vedení jeho účtu v CHEF Klubu. Zákazník dále souhlasí s tím, aby Provozovatel pro výše uvedené účely zpracovával osobní údaje prostřednictvím jím určených zpracovatelů.
10.3 Člen Klubu je oprávněn kontrolovat své osobní údaje zpracovávané Provozovatelem a opravovat je. Pokud Člen Klubu má zájem o informaci o zpracování svých osobních údajů, je povinen svou žádost zaslat písemně na “CHEF Klub“, ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1.
10.4 Člen Klubu souhlasí s tím, aby mu Provozovatel posílal prostřednictvím pošty, telefonu, sms nebo emailu aktuální informace o obchodních nebo promočních akcích, pořádaných Provozovatelem v provozovnách, pokud k tomu udělil svůj souhlas při vstupu do CHEF Klubu nebo kdykoliv v době trvání jeho členství v Klubu.

11. Souhlas se Všeobecnými podmínkami

11.1 Člen CHEF Klubu vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami podpisem Dotazníku či vyplněním Dotazníku na stránkách http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/ a jeho odesláním webovou aplikací při vstupu do CHEF Klubu.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. srpna 2012

Věrnostní program CHEF KLUB

Být členem CHEF Klubu a vlastnit CHEF Kartu neznamená pouze získávat slevy při placení, znamená to, mít možnost využívat jedinečnéVÝHODY, speciální SLEVY a ODMĚNY při každé návštěvě jedné z provozoven společnosti Adria-Neptun.

Za útratu v jakékoliv provozovně vám budou přičteny body tzv. CHEFíky na váš účet za které si po dosažení určitého počtu CHEFíků můžete vybrat jednu ze skvělých odměn.

CHEFíky můžete získávat v
- Bufetu na rynku
- restauraci Zdejší kuchyně
- Wellness centru hotelu Zlatá hvězda
- Bowling baru Hvězda a půjčovně kol
- restauraci U Pinkasů
- hotelu Adria Praha

Veškeré podrobné informace a podmínky klubu naleznete na: http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/